Polityka Prywatności

RACING CORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Częstochowie, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86/25 I 26, 42-202 Częstochowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000759097, NIP: 5732907713, REGON: 38186360000000;

 

 

 

 1. 1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka RACING CORNER sp. z o.o.
  z siedzibą w Częstochowie, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86/25 I 26, 42-202 Częstochowa,
  KRS: 0000759097, NIP: 5732907713, REGON: 38186360000000.
 2. 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. 3. Dla interpretacji terminów zawartych w niniejszym dokumencie, stosuje się definicje zawarte w Regulaminie sklepu internetowego eibach.pl, dostępnym na stronie internetowej https://www.eibach.pl/, lub tak jak zostało to opisane w niniejszej Polityce prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 4. 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych https://www.eibach.pl/ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 

 

 1. 1. RACING CORNER sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86/25 I 26,
  42-202 Częstochowa, KRS: 0000759097, NIP: 5732907713, REGON: 38186360000000,
  jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika. Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada Konto (Konto Użytkownika) na naszej stronie internetowej https://www.eibach.pl/, to przetwarzamy takie dane Użytkownika jak: imię
  i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń.
 2. 2. RACING CORNER sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86/25 I 26,
  42-202 Częstochowa, KRS: 0000759097, NIP: 5732907713, REGON: 38186360000000,
  jest także Administratorem Danych Osobowych osób zapisanych na newsletter i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych
  oraz osób, które wyraziły zgodę na profilowanie.

 

 1. 3. Dane osobowe przetwarzane są:

 

 1. a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. b) zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności,
 3. c) w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 4. d) w zakresie i w celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze Danych Osobowych (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. e) w zakresie i w celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych a przetwarzanie nie narusza interesów lub podstawowych praw i wolności Użytkownika (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. f) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli zapisał się 
  na newsletter (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 7. g) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli wyraził
  on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 8. h) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli wyraził
  on chęć profilowania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

 1. 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, przy czym:

 

 1. a) w przypadku realizacji zawartej umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy -
  do czasu wycofania tej zgody,
 2. b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,
 3. c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Danych Osobowych - przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych stanowiących podstawę przetwarzania
  lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika,
 4. d) w zakresie przesyłania newslettera, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania - przez okres do czasu wycofania zgody przez Użytkownika na takie przetwarzanie.

 

 

 

 1. 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

 

 1. a) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem udzielenia informacji, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych
  lub uzyskania ich kopii. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany
  do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji żądania przez Administratora wynosi miesiąc, nie dłużej jednak niż trzy miesiące - w skomplikowanych przypadkach (z uwagi
  na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań), licząc od dnia otrzymania żądania;
 2. b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w zgromadzonych przez tego Administratora swoich danych osobowych;
 3. c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO - w każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. O ile żądanie takie jest uzasadnione, dane te będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie, będzie wymagało odrębnej zgody tej Osoby, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego;
 4. d) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO - w przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może wnieść do Administratora Danych Osobowych sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność jej interesów, praw i wolności
  nad celem przetwarzania danych;
 5. e) prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO - w każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora Danych Osobowych  niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych a Administrator Danych Osobowych ma obowiązek dane te usunąć bez zbędnej zwłoki;
 6. f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jej danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie jej zgody lub w związku z realizacją umowy;
 7. g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego art. 77 RODO - w przypadku uznania przez Osobę, której dane osobowe dotyczą, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO, Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi
  do organu nadzorczego;
 8. h) prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody
  na przetwarzanie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą,
  ma prawo w każdej chwili do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych Osobowych jest możliwy:
 2. a) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ([email protected])
 3. b) drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (+48 781 730 202)
 4. c) drogą listowną na adres siedziby spółki RACING CORNER sp. z o.o. z siedzibą
  w Częstochowie, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86/25 I 26, 42-202 Częstochowa, KRS: 0000759097,
  NIP: 5732907713, REGON:

 

 1. 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego 
  po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź przepisy prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 2. 4. RACING CORNER sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86/25 I 26,
  42-202 Częstochowa, KRS: 0000759097, NIP: 5732907713, REGON: 38186360000000,
  ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane, które przetwarza, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. 5. RACING CORNER sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86/25 I 26,
  42-202 Częstochowa, KRS: 0000759097, NIP: 5732907713, REGON: 38186360000000,
  nie udostępnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. 6. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 5. 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione
  albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi wiąże nas umowa
  o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 1. 1. Witryna https://www.eibach.pl/ używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają
  na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji
  o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji 
  o Użytkowniku dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 4. 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny,
  z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 5. 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 6. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 7. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane 
  do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 8. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 9. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych 
  przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 10. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 

 1. 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w poszczególnych przeglądarkach internetowych, takich jak: Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Chrome,  Opera,  Safari Itp.